caometaal

In de sector Metaal en Techniek (ook wel kleinmetaal genoemd) werken bijna 300.000 mensen. In 2015 is er een nieuwe CAO voor de Metaal en Techniek tot stand gekomen. De looptijd van de CAO is van 1 maart 2015 tot met 30 april 2017. In een cao vind je afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. Binnen de Metaal en Techniek zijn de volgende CAO's van toepassing:

 • CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
  bijvoorbeeld lasbedrijven, machinefabrieken
 • CAO voor het Technisch Installatiebedrijf
  bijvoorbeeld ontstoppen van huisrioleringen, herstellen en/of onderhouden van installaties voor gas- of watervoorziening, aanleg en/of onderhoud centrale verwarming, aanbrengen en/of herstellen dakbedekkingen van aluminium, zink, lood of koper alsmede radio- en televisiereparatiebedrijf, beveiligingsbedrijven, installatiebedrijven voor (tele-)communicatie, lichtreclamebedrijf.
 • CAO voor het Carrosseriebedrijf
  bijvoorbeeld schadeherstelbedrijf, spuiten, schilderen en lakken van wagens, sta-caravans, opleggers, carrosserieën.
 • CAO voor het Isolatiebedrijf
  bijvoorbeeld aanbrengen, herstellen, onderhouden van isolerende materialen.
 • CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid
  bijvoorbeeld het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, sieraden, monturen, medailles van edele metalen (goud, zilver).


De CAO's hebben hetzelfde A-gedeelte. Het B-gedeelte gaat specifiek over de betreffende sector.

Wat is een CAO ?
Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao of CAO) is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten.

Een cao kent een bepaalde looptijd (maximaal 5 jaar). Aan het einde van de looptijd eindigt een cao van rechtswege of door opzegging (afhankelijk wat in de specifieke CAO is afgesproken) en wordt een cao opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan. Daarbij worden gewoonlijk van de kant van de werknemers en door de werkgevers voorstellen gedaan, waarover tussen de partijen wordt onderhandeld.

Vakbonden en spelen in dit hele onderhandelingsproces een actieve rol.

Indien de werkgever (of de werkgeversorganisatie waarvan hij lid is) partij is bij een CAO, maar de werknemer niet, is de CAO toch van toepassing. Indien een CAO van toepassing is gelden de bepalingen die daarin staan. Als de cao een minimum karakter kent, is het wel toegestaan om in een bedrijfsregeling of individuele arbeidsovereenkomst in voor de werknemer gunstige zin af te wijken van de CAO. Echter, afwijkende afspraken die nadelig uitpakken voor de werknemer zijn nietig.

In een cao kunnen dezelfde soort afspraken worden vastgelegd die normaal gesproken in een arbeidsovereenkomst staan. In de arbeidsovereenkomst wordt veelal verwezen naar de toepasselijke cao. Denk daarbij aan:

° Arbeidsduur
° Beloning (loonschalen)
° Functiewaarderingssysteem
° ATV- en vakantieregelingen
° Overwerkregeling
° Regelingen in geval van ziekte
° Arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werknemer
° (Pre)pensioenregeling
° Ontslagregelingen
° Beroepingsrecht